Noțiuni și principii

Noțiuni

Asiguraţi

Avocaţii români şi străini care figurează în tablourile avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei şi care au achitat contribuţiile de asigurări sociale în sistemul propriu al avocaţilor, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii de pensie

Contribuabili

Avocații înscriși în barou, cu drept de exercitare a profesiei şi care are obligaţia de plată a contribuţiilor sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

Stagiu de cotizare

Perioada de timp pentru care s-au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Stagiu minim de cotizare

Perioada minimă de timp în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare. În sistemul C.A.A. stagiu minim atât pentru bărbați cât și pentru femei este de 15 ani

Stagiu complet de cotizare

Perioada de timp în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie din sistemul de pensii al avocaților, utilizată la calculul punctajului de pensie.

35 de ani atât pentru bărbați cât și pentru femei

Atingerea stagiului complet de cotizare de 35 de ani pentru femei se va realiza prin creșterea acestuia conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1 din Legea 72/2016, până în anul 2035. În 2021 stagiu complet de cotizare pentru femei este 61 de ani și 7 luni.

Stagiu asimilat

Stagiului de cotizare și perioadele necontributive care se asimilează stagiului de cotizare normal. Sistemul C.A.A. recunoaște stagii asimilate perioada de timp cât asiguratul a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar juridic sau a satisfăcut serviciul militar,

Stagiu potențial

Perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare și acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecțiunilor care au generat invaliditatea.

Vârsta standard

Vârsta, atât pentru bărbați cât și femei, la care aceștia pot obține pensia pentru limită de vârstă

65 de ani atât pentru bărbați cât și pentru femei.

Atingerea vârstei standard de pensionare de 65 de ani pentru femei se va realiza prin creșterea vârstei de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1 din Legea 72/2016 până în anul 2035. În 2021 vârsta standard de pensionare pentru femei este 61 de ani și 7 luni.

Venit de referință

Venitul mediu brut pentru profesia de avocat, stabilit anual prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. și utilizat la calculul tuturor prestațiilor de asigurări sociale în cadrul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Punctaj lunar

Numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea venitului brut lunar individual, fie, după caz, a venitului brut lunar aferent contribuției legal plătite, la venitul de referință lunar, pe profesie, din luna respectivă, comunicat de C.A.A.;

Punctaj anual

Numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obținut prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare;

Punctaj mediu anual

Numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în perioada de cotizare la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut de lege la data pensionării;

Principii fundamentale

Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii fundamentale:

a) principiul autonomiei, principiu care, potrivit prezentei legi, stă la baza administrării de sine stătătoare a sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor;

b) principiul unicităţii, potrivit căruia sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este structurat şi construit pe aceleaşi norme de drept pentru toţi participanţii la sistem;

c) principiul contributivităţii, conform căruia fondul de pensii şi cel destinat pentru alte drepturi de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei obligatorii datorate de fiecare avocat, dreptul la pensie, ca şi celelalte drepturi de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

A se vedea şi Regulament din 18/02/2017.

d) principiul obligativităţii, în virtutea căruia toţi avocaţii au obligaţia de a participa la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, drepturile exercitându-se corelativ numai cu îndeplinirea obligaţiilor asumate;

e) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege;

f) principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la alte drepturi de asigurări sociale este un drept din categoria drepturilor fundamentale, garantate de Constituţia României în scopul realizării protecţiei sociale;

g) principiul solidarităţii sociale, prin intermediul căruia participanţii la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale asigurate în virtutea prezentei legi;

h) principiul specializării contribuţiilor şi fondurilor, pe baza căruia contribuţia la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi prestaţiile sociale generate de acesta trebuie să se regăsească distinct în fondul de pensii şi în fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale;

i) principiul repartiţiei, în conformitate cu care fondul de pensii şi cel destinat altor drepturi de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului de pensii şi altor drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, conform prezentei legi;

j) principiul imprescriptibilităţii, în virtutea căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

k) principiul incesibilităţii, în conformitate cu care dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;

l) principiul descentralizării flexibile, prin care se asigură dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii şi a unităţii acestuia, prin intermediul Casei de Asigurări a Avocaţilor, denumită în continuare C.A.A., şi a dezmembrămintelor acesteia;

m) principiul transparenţei decizionale, potrivit căruia organele de conducere ale sistemului propriu, autonom, de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor au obligaţia de a informa şi de a supune dezbaterii avocaţilor proiectele de acte normative, de a analiza propunerile acestora şi de a da publicităţii hotărârile adoptate, de a asigura transparenţa privind modul de administrare a fondului de pensii şi a fondului de asigurări sociale şi privind investiţiile.

Articole corelate

© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza