Regulament de organizare S.A.J. Gorj

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ AL BAROULUI GORJ

Secţiunea I Principii şi modalităţi de exercitare ale asistenţei judiciare

Art.1. Asistenţa judiciară urmăreşte să asigure exercitarea deplină şi calificată a tuturor atributelor dreptului la apărare al beneficiarilor săi.

Art.2. Asistenţa judiciară sau extrajudiciară este asigurată de avocaţii baroului care formulează opţiuni în acest sens, iar atunci când numărul acestora este insuficient, prin avocaţii desemnaţi în acest sens de decan sau delegaţii acestuia, numai cu acordul prealabil al acestuia.

Art.3. Acordarea asistenţei judiciare în cazurile prevăzute de lege se face numai în baza desemnării prealabile, prin eliberarea delegaţiei ca urmare a unei comunicări scrise din partea instanţei, a organului de urmărire penală, de cercetare penală sau a organului administraţiei publice locale, adresată Serviciului de Asistenţă Judiciară (SAJ) din cadrul Baroului Gorj.

Art.4. Nici o împrejurare excepţională nu poate fi invocată pentru acordarea de asistenţă judiciară fără desemnarea din partea Serviciului de Asistenţă Judiciară si emiterea delegatiei aferente.

Art.5. Încălcarea de către avocaţii baroului sau functionarul SAJ Gorj a dispoziţiilor de mai sus constituie abatere disciplinară.

Art.6. Acordarea asistenţei extrajudiciare, în cazurile prevăzute de lege, se face numai în baza desemnării în acest sens de către decan sau delegaţii acestuia.

Secţiunea II Coordonarea şi funcţionarea SAJ

Cap I Coordonarea SAJ

Art.7. SAJ Gorj este coordonat de decanul baroului asistat de doi consilieri coordonatori. De asemenea, consilierii coordonatori sunt asistati de un număr de cinci avocaţi referenţi (respectiv un avocat referent coordonator si patru avocati referenti) cate unul pentru fiecare birou teritorial (Tg-Jiu, Tg-Carbunesti, Motru si Novaci).

Art.8. În cadrul SAJ este salariat un functionar, care la rândul său este subordonat ierarhic decanului şi consilierilor coordonatori.

Cap II Atribuţiile Decanului

Art.9. Decanul are următoarele atribuţii:

 1. a) reprezintă Serviciul de Asistenţă Juridică în relaţia cu autorităţile, functionarul SAJ şi orice alte persoane;
 2. b) desemnează consilierul care îl asistă în coordonarea activităţii serviciului şi îl înlocuieşte prin decizie motivată;
 3. c) aprobă cererile de Asistenţa judiciară şi extrajudiciară în condiţiile legii;
 4. d) emite dispoziţii obligatorii în ceea ce priveşte organizarea SAJ;
 5. e) soluţionează plângerile formulate împotriva rezoluţiilor consilierului care îl asistă;
 6. f) acordă viza pentru efectuarea plăţii activităţilor de asistenţă judiciară;
 7. g) sesizează UNBR în vederea amendării şi completării protocolului privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică din oficiu sau asistenţă juridică gratuită la cerere.

Art.10. Decanul îşi poate delega oricare dintre atribuţii cu excepţia celor prevăzute de dispoziţiile art.9 lit. a), b), şi e), unuia dintre consilierii coordonatori.

Art.11. În caz de interimat sau imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţia, prodecanul este înlocuitorul de drept al decanului.

Cap III Atribuţiile consilierilor coordonatori

Art.12. Consilierii care asistă decanul au următoarele atribuţii:

 1. a) reprezintă SAJ în relaţia cu autorităţile judiciare atunci când sunt delegati expres de decan sau în situaţii de urgenţă, atunci când decanul este în imposibilitate de a îşi exercita aceasta atribuţie;
 2. b) coordonează activitatea de Asistenţă judiciară;
 3. c) organizează serviciul de Asistenţă judiciară;
 4. d) conduc activitatea comisiei avocaţilor referenţi în cadrul serviciului, prezidând şedinţele acestora;
 5. e) urmăresc implementarea Regulamentului de organizare al serviciului şi emit dispoziţii obligatorii în aplicarea acestuia;
 6. f) întocmesc propuneri către decan în vederea exercitării atribuţiei privind normele metodologice de aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a SAJ, conţinutul delegaţiei, al opţiunii şi al referatelor întocmite de avocaţii din oficiu sau de funcţionarul SAJ, precum şi în orice privinţă vor aprecia necesar;
 7. g) întocmesc şi publică recomandări cu privire la conduita procesuală;
 8. h) dispun aprobarea sau refacerea propunerii de repartizare a cauzelor întocmite de funcţionarul SAJ;
 9. i) solicită funcţionarului SAJ şi avocaţilor care au formulat opţiuni pentru asigurarea asistenţei din oficiu întocmirea unor referate explicative, atunci când se impune.
 10. j) urmăresc activitatea avocaţilor care asigură asistenţa juridică din oficiu şi aplică sancţiuni specifice pentru abaterile de la prevederile prezentului regulament;
 11. k) controlează activitatea departamentului cât şi a avocaţilor referenţi;
 12. l) numesc şi revocă membrii comisiei avocaţilor referenţi;
 13. m) sesizează în scris Consiliului Baroului abaterile săvârşite de avocaţi (potrivit art.70 alin.2 din Legea nr.51/1995, modificată şi completată).

Art.13. Consilierii coordonatori sunt asistati de mai multi avocaţi referenţi cărora le pot delega în scris oricare dintre atribuţii, cu excepţia celor prevăzute de dispoziţiile art.12 lit. a), b), c), d), e), l) şi m).

Art.14 Din punct de vedere organizatoric, în cadrul unui birou arondat unei instanțe de pe  teritoriul  județului Gorj,  pentru buna desfășurare a activității  de asistență judiciară, avocații care au optat pentru exercitarea acestei activități în cadrul acelui birou se organizează pe grupe (acolo unde este posibil), conduse de un coordonator (şef de grupă) ales prin vot deschis, cu majoritate simpla, de către membrii grupei si a unui loctiitor, ales în același mod.

Art.15 Coordonatorul de grupă, iar în lipsa justificata a acestuia, locțiitorul, exercită activitatea de coordonare a grupei sub îndrumarea salariatului SAJ, a consilierilor coordonatori si a decanului Baroului Gorj.

Art.16 Alegerea și demiterea coordonatorilor de grupă sau a locțiitorilor, în caz de neînțelegeri și lipsă de comunicare la nivel de grupă, se face prin vot deschis, cu majoritate simpla, la initiativa a două treimi din numărul membrilor unei grupe, întocmindu-se proces verbal motivat sub aspectul necesității, oportunității și  cauzelor ce au determinat luarea măsurii, act ce va fi depus la  sediul Baroului, functionarului SAJ Gorj, spre informare,  în vederea luării  măsurilor  necesare. Aceste dispoziții se aplică corespunzător și pentru desemnarea, revocarea, demiterea avocatului coordonator desemnat  pentru un  Birou Teritorial, în care nu au fost constituite grupe de lucru.

Art.16 Activitatea de conducere a unei grupe, de către coordonator sau locțiitorul acestuia, are în vedere principiile stabilității și continuității în funcție, se aprobă pe o perioadă de minim 1 an,  măsura demiterii având  un caracter exceptional.

Art.17 În exercitarea activității de distribuire a cauzelor din oficiu, functionarul SAJ va realiza coordonarea modului de repartizare, utilizand sistemul computerizat  de distribuire folosit în cadrul Biroului teritorial Tg-Jiu, ce va fi implementat pe viitor în toate birourile teritoriale.

Art.18 Activitatea curentă de acordare a asistentei juridice în cadrul fiecarui birou teritorial, indiferent de modul în care funcționează, se va organiza astfel încât,  în fiecare zi să fie la dispoziție un număr minim de avocați care să asigure serviciul obligatoriu, evitându-se disfuncționalitățile.

Art.19 Coordonatorul de grupă, locțiitorul acestuia sau avocatul coordonator al unui birou ce nu funcționează pe grupe de lucru, respectiv  locțiitorul  acestuia, recepționează în timp util adresele emise de către instanțe, organele de cercetare penală sau alte instituții, eliberează delegațiile necesare și desemnează avocații, distribuind cauzele în mod echitabil,  după regula  de repartiție – la rând, fără a da posibilitatea avocatului ce a optat pentru SAJ, de a alege cauzele ce-i  vor fi repartizate.

Cap IV Atribuţiile avocaţilor referenţi (coordonatori de grupa sau coordonatori de birouri teritoriale)

Art.20 Avocaţii referenţi (coordonatori de grupa sau coordonatori de birouri teritoriale) au următoarele atribuţii:

 1. a) colectează sesizări şi proiecte de lege ferenda întocmite de avocaţi;
 2. b) promovează toate sectoarele de activitate ale SAJ;
 3. c) monitorizează şi cercetează sesizările primite formal sau informal;
 4. d) solicită şi primesc referate din partea funcţionarului SAJ sau precizări şi completări ale plângerilor formulate de avocaţi sau de beneficiarii asistenţei judiciare şi/sau extrajudiciare;
 5. e) întocmesc referate şi propuneri cu privire la problemele sesizate;
 6. f) verifică lista opţiunilor completată de funcţionarul SAJ şi soluţionează contestaţiile vizând omisiunile acesteia;
 7. g) sesizează consilierii coordonatori cu privire la chestiunile date de regulament în competenţa acestora.
 8. h) acolo unde este cazul (respectiv birourile teritoriale Motru, Novaci si Tg-Carbunesti), avocatul referent (coordonator) este cel care eliberează avocaţilor desemnaţi delegaţii, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

Cap V Atribuţiile functionarului SAJ

Art.21 Functionarul SAJ are următoarele atribuţii:

 1. a) primeste, înregistrează şi arhivează cererile de asigurare a asistenţei judiciare şi cererile de asigurare a asistenţei din oficiu formulate de organele competente şi sesizările acestora cu privire la asistenţa asigurată în cauză;
 2. b) primeste, înregistrează, arhivează şi trimite spre competentă soluţionare opţiunile, cererile, sesizările şi propunerile beneficiarilor şi ale avocaţilor;
 3. c) eliberează avocaţilor desemnaţi ori colaboratorilor acestora delegaţii sau, în situaţii de urgenţă, le comunică în timp util organelor solicitante prin orice mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail, watts-up etc.) apte să asigure primirea lor în termenul solicitat, cu asigurarea dovezii de comunicare;
 4. d) notifică avocaţii care au formulat opţiuni cu privire la desemnarea lor în cauze, cu privire la programarea pentru plata onorariilor cuvenite, cu privire la obligaţia de a depune referate sau cu privire la soluţiile date sesizărilor şi propunerile acestora prin mijloace de comunicare care să confirme primirea notificării;
 5. e) asigură afişarea regulamentului, normelor şi instrucţiunilor obligatorii şi a recomandărilor formulate de conducerea SAJ în condiţii de maximă vizibilitate în incinta spaţiilor SAJ şi postarea acestora în mediul informatic;
 6. f) păstrează în suport informatic şi doar acolo unde se impune, letric, a evidenţelor obligatorii pentru repartiţii şi pentru fiecare cauză în parte în temeiul prezentului regulament şi a normelor şi instrucţiunilor dispuse în aplicarea acestuia;
 7. g) sintetizează o evidenţă a fiecărui avocat desemnat să asigure asistenţa juridică din oficiu sau gratuită cu privire la sumele încasate anual;
 8. h) întocmeste şi comunică în termenul dispus informările şi referatele explicative ce i-au fost solicitate de decan, consilierii coordonatori şi avocaţii referenţi;
 9. i) întocmeste jurnalul zilnic de activitate şi propunerile semestriale de ameliorare a funcţionarii SAJ;
 10. j) sesizează deîndată decanul sau consilierii coordonatori cu privire la incidentele procedurale grave semnalate de avocaţii desemnaţi în cursul asigurării asistenţei juridice;
 11. k) asigură conservarea şi buna întrebuinţare a mijloacelor fixe şi consumabilelor puse la dispoziţia lui;
 12. l) atributiile functionarului SAJ din prezentul Regulament se completează cu cele înscrise în fisa postului.

CAP VI Indemnizaţie 

Art.22. Functionarul SAJ este remunerat pentru activitatea desfasurata potrivit contractului individual de munca încheiat cu Baroul Gorj.

Secţiunea III Forme de exercitare ale asistenţei judiciare

 • Urmărirea penală

Art.23 La cererea prealabilă şi motivată a organelor de urmărire penală, S.A.J. va desemna unul sau mai mulţi avocaţi în vederea asigurării asistenţei judiciare, în funcţie de existenţa unor interese contrare ale părţilor.

Art.24 Asistenţa judiciară se acordă în cazurile în care suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau martorul, într-un dosar penal, nu dispun de mijloace pentru plata onorariului cuvenit unui avocat, trebuie să fie asistate de un avocat și interesele actului de justiţie impun acest lucru, organul judiciar, prin comunicarea motivată, adresată în scris, solicită baroului desemnarea unui avocat pentru acordarea asistenţei judiciare.

Art.25 S.A.J. va desemna avocaţii, contactându-i telefonic sau pe mail sau watts-up în ordinea determinată de repartiţia lunara, ce respectarea regulii ,,la rand”.

Art.26 Avocaţii care s-au inscris in SAJ nu vor putea refuza nemotivat cauza.

Art. 27 Avocatul care îşi manifestă disponibilitatea de a asigura asistenţa judiciară se va prezenta în faţa organelor de urmărire penală în timp util pentru a asigura asistenţa judiciară obligatorie a suspectului sau inculpatului, numai atunci când acesta nu este asistat de apărător ales.

Art. 28 Avocatul din oficiu desemnat în cauză se va asigura că suspectului i se prezintă învinuirea care i se aduce şi motivele pe care se întemeiază aceasta şi că anterior audierii sale i-au fost aduse la cunoștință drepturile sale procesuale.

Art.29 Avocatul este dator să depună toate diligentele ca persoanei pe care o asistă să nu îi fie încălcate drepturile de care beneficiază în faza de urmărire penală şi care sunt garantate atât de Constituţia României, de Codul de Procedură Penală şi, în special, de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Art.30 Avocatul care asigură asistența judiciară va formula plângere împotriva actelor efectuate de organele de urmărire penală doar atunci când consideră că sunt nelegale sau netemeinice, ori că aduc atingere drepturilor procesuale ale suspectului sau inculpatului pe care îl asistă.

Art.31 Avocatul care asigură asistenţa judiciară va putea formula cereri, excepţii şi va propune probe pentru a asigura o apărare calificată.

Art.32 În ipoteza în care în cauză mandatul avocatului desemnat încetează prin asigurarea asistenţei juridice prin avocat ales, acesta va menţiona în referat activităţile prestate, urmând ca organul competent să se pronunţe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului din oficiu pentru asistenţa deja asigurată, menționând și data eliberării referatului.

Art.33 În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat avocat este conexată altei cauze în care suspectul este asistat de avocat ales, mandatul apărătorului desemnat să acorde asistență judiciară încetează de drept, urmând ca organul competent să se pronunţe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului pentru asistenţa deja asigurată în temeiul referatului prezentat de acesta.

Art.34 În situaţia în care faţă de inculpat, se formulează propunere de arestare preventivă, avocatul care a asigurat asistenţa judiciară asigură asistenţa şi în faţa judecătorului de drepturi și libertăți competent cu soluţionarea în fond şi în contestație a propunerii de arestare, dacă este posibil acest lucru.

Art.35 Atunci când avocatul desemnat în faza de urmărire penală nu se poate prezenta la soluționarea propunerii de arestare preventivă, va anunţa în cel mai scurt timp Serviciul de Asistenţa Judiciară din cadrul baroului, iar acesta din urmă va desemna un avocat care îi va asigura asistenţa judiciară obligatorie în faţa instanţelor competente.

Art.36 Serviciul de Asistenţă Judiciară va desemna un alt avocat numai atunci când avocatul care a acordat asistență judiciară în faza de urmărire penală a notificat S.A.J. cu privire la imposibilitatea de a se prezenta la eventualele propuneri de prelungire a arestării preventive formulate în privinţa inculpatului pe care îl asistă.

Art.37 În ipoteza în care cauza în care a fost desemnat să acorde asistență judiciară este conexată altei cauze în care suspectul sau inculpatul este asistat de alt avocat din oficiu, suspectul va fi asistat de primul avocat desemnat în cauză, mai puţin în situaţia în care acesta notifică S.A.J. de renunţarea sa la mandat.

Art.38 În mod excepţional, în situaţia în care inculpatul a fost sau este arestat preventiv, asistenţa judiciară la verificarea legalităţii măsurii arestării preventive va avea prioritate, doar dacă este posibil, avocatul care a asigurat asistenţa judiciară atât în cursul urmăririi penale cât şi la arestarea sau prelungirea arestării suspectului/inculpatului.

 • Cercetarea judecătorească

Art.39 (1) Urmare cererii motivate şi prealabile a instanţelor de judecată, S.A.J. va desemna inculpatului/inculpaţilor şi persoanei/persoanelor vătămate câte un avocat care să acorde asistență judiciară în măsura în care părţile nu vor avea interese contrare.

(2) Avocatul care a asigurat asistenţa judiciară în cursul urmăririi penale va avea prioritate la asistenţă şi în faţa instanţelor competente cu soluţionarea cauzei, inclusiv în procedura de cameră preliminară, doar dacă este posibil.

Art.40 În ipoteza în care în cauză mandatul avocatului desemnat să acorde asistență judiciară încetează prin asigurarea asistenţei judiciare prin avocat ales, acesta va menţiona în cerere activităţile prestate, o va depune la dosarul cauzei, urmând ca organul competent să se pronunţe asupra cuantumului onorariului cuvenit avocatului pentru asistenţa judiciară deja asigurată.

Art.41 Avocatul desemnat să acorde asistență judiciară pentru o fază a cercetării judecătoreşti va avea prioritate să asiste partea şi în calea de atac împotriva încheierilor ce pot fi atacate separat, acolo unde este posibil.

 • Executarea pedepselor

Art.42 Cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei şi înlăturarea sau modificarea pedepsei vor fi repartizate conform principiilor din prezentul Regulament.

Art.43 Cauzele având ca obiect contestaţii la executare sau schimbări în executarea unor hotărâri vor fi repartizate cu prioritate avocatului care a asigurat asistenţa judiciară în ultima fază a cercetării judecătoreşti.

 • Condiţiile comune de acordare a asistenţei judiciare

Art.44 La primirea solicitării scrise şi motivate a organelor judiciare sau a organului administraţiei publice, S.A.J. va desemna un avocat, dintre cei înscrişi în S.A.J., în vederea asigurării asistenţei judiciare.

Art.45 Avocatul desemnat se va prezenta la sediul organului judiciar sau al organului administraţiei publice, în timp util, pentru a studia dosarul şi asigurarea apărarii părţii ori subiectului procesual.

(2) Avocatul desemnat este obligat să asigure asistenţă judiciară pe tot parcursul fazei procesuale a cauzei care i-a fost repartizată.

(3) În cazul în care la dosar se prezinta avocatul ales si depune împuternicirea avocaţială, din acest moment mandatul avocatului desemnat încetează de drept. În această situaţie, acesta va formula cerere pentru decontarea onorariului cuvenit avocatului din fondurile avansate de Ministerului Justiţiei/Ministerul Public în care va menţiona şi activităţile prestate până în acest moment.

(4) În cazul în care instanţa de judecată dispune conexarea, dacă partea ori inculpatul este asistat de avocat ales mandatul avocatului desemnat încetează de drept, iar dacă apărarea este asigurată de un alt avocat desemnat, asistenţa judiciară va fi acordată în continuare de avocatul desemnat primul.

(5) În ipoteza în care instanţa dispune disjungerea cauzei, avocatul care a asigurat asistenţa judiciară până în acel moment are prioritate la desemnarea în cauza disjunsă, dacă este posibil.

Secţiunea IV Modalitatea de repartizare a cauzelor

Cap I Principii

Art.46 Principiul fundamental al funcţionarii SAJ îl constituie asigurarea asistenţei judiciare efective prin desemnarea prealabilă a avocatului potrivit criteriilor compatibilităţii, echitatii şi al aplicării principiului confraternităţii, în lipsa alegerii exprese de către solicitantul asistenţei.

Art.47 (1)În vederea instituirii si menţinerii unei echitabile repartizări a cauzelor din oficii, în cursul unui an calendaristic, unui avocat i se vor putea emite împuterniciri avocatiale pentru organele de urmarire penală si instante la un nivel valoric al onorariilor de cel mult 25.000 lei/an. Cuantumul acestei sume poate fi actualizat de către Consiliul Baroului Gorj.

(2) In situatia in care un avocat se inscrie pentru prima data in Registrul de asistenta juridica acesta va fi inscris la finalul listei avocatilor deja inscrisi si va primii oficii cu respectarea pragul anual mentionat la aliniatul (1), cu exceptia avocatilor stagiari, care vor fi inscrisi la inceputul listei.

(3) In situatia in care un avocat se reinscrie in Registrul de asistenta juridica acesta va primii oficii cu respectarea pragului anual mentionat la aliniatul (1).

Art.48 Asistenţa judiciară obligatorie (din oficiu) va fi asigurată numai în urma desemnării de către SAJ, potrivit criteriilor compatibilităţii, echitatii şi al aplicării principiului confraternităţii.

Art.49 Repartizarea cauzelor de pe rolul judecătoriilor se face cu precădere către tineri avocati stagiari sau definitivi.

Art.50 Asistenţa judiciară specială va fi acordată potrivit dispoziţiilor legale speciale care o guvernează şi, acolo unde legea specială nu dispune, potrivit normelor adoptate de consiliul baroului.

Art.51 Avocaţii pensionari CAAV sau ai oricărui alt sistem de pensii, precum şi avocaţii care nu au făcut dovada încheierii asigurării de răspundere profesională, nu au vocaţie pentru desemnarea în vederea asigurării niciunei forme de asistenţă judiciară dintre cele descrise mai sus.

Art.52. Repartizarea cauzelor se va face de către functionarul SAJ cu respectarea regulii ,,la rand” şi a criteriilor care sa asigure obtinerea unor venituri apropiate valoric de catre toti avocatii inscrisi in SAJ Gorj, cu respectarea pragului anual.

Cap III Evidenţa repartizării cauzelor

Art.53 SAJ va ţine evidenţa triplă a repartizărilor cauzelor, structurată după numele sau denumirea părţii asistate, după numărul de înregistrare al cauzei la organul competent şi după numele avocatului desemnat în cauză.

Art.54 (1) Evidenţele vor fi ţinute în principal, in  format electronic şi doar in anumite cazuri în format tiparit, consultarea acestora de către orice avocat interesat fiind permisă în condiţiile instrucţiunilor emise. Functionarul SAJ trebuie sa intocmeasca o fisa de evidenta  pentru fiecare avocat, in cadrul careia  sa se precizeze numarul delegatiei, obiectul cauzei, cuantumul onorariului si instanta de judecata sau organul de urmarire penala unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea avocatul in cauza.

(2) De asemenea, functionarul SAJ trebuie sa tina o evidenta in cadrul careia sa fie mentionate toate delegatiile emise, valabile si anulate, precum si adresele emise de instantele de judecata sau organul de urmarire penala.

Secţiunea V Drepturile, obligaţiile, răspunderile şi sancţiunile avocaţilor care asigură asistenţa juridică din oficiu sau gratuită

Drepturile specifice

Art.55 Drepturile specifice avocatului desemnat sunt următoarele:

 1. a) dreptul la un onorariu din fondurile Ministerului Justiţiei, stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele sumelor prevăzute prin Protocol;
 2. b) dreptul să formuleze plângeri şi contestaţii împotriva actelor şi dispoziţiilor functionarului S.A.J., ale consilierilor coordonatori şi ale decanului;

Obligaţiile specifice

Art.56 Obligaţiile specifice avocatului desemnat sunt următoarele:

 1. a) obligaţia să preia cauzele repartizate, să le studieze temeinic şi să le susţină cu acelaşi profesionalism dovedit în propriile dosare;
 2. b) obligaţia să depună anual la Secretariatul Baroului o copie a asigurării profesionale încheiate sau reînnoite, în condiţiile prevăzute în Statut;
 3. c) obligaţia să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de câte ori natura ori dificultatea cauzei impune acest demers;
 4. d) obligaţia comunicării de indata de la manifestarea refuzului primirii unei cauze, motivandu-si decizia;
 5. e) obligaţia formulării şi susţinerii apărărilor cu demnitate şi condescendenţă în faţa organelor judiciare şi ale adminstraţiei publice, precum şi ale părţilor din proces;
 6. f) obligaţia refuzării, respingerii oricărui gen de recompensă materială, inclusiv cele cu titlu de mijloace pentru acoperirea cheltuielilor.

Art.57 Functionarul SAJ va tine evidenta avocatilor inscrisi in acest serviciu şi copii ale fiecărei delegaţii corespunzător fiecărei cauze, in principal in format electronic.

Art.58. Pentru activitatea profesională desfăşurată în cauzele în care au fost desemnaţi din oficiu, avocaţii au dreptul la onorariu conform plafoanelor stabilite prin Protocolul încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei, plata acestora urmând să se facă din fonduri cu destinaţie specială şi prevăzute distinct în Protocol şi în contabilitatea plătitorilor.

Art.59. Plata acestor onorarii se va realiza lunar, in perioada imediat următoare depunerii borderourilor centralizatoare către plătitori, respectiv Curtea de Apel Craiova şi Tribunalul Gorj, borderouri ce au la baza referatele intocmite de catre avocati si depuse la organul competent, spre semnare de functionarul SAJ.

Art.60 Avocaţii desemnaţi pentru asistenţa juridică din oficiu, asistenţa judiciară şi extrajudiciară sau asistenţa specială sunt datori să studieze temeinic cauzele care le-au fost încredinţate, să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituţii, conform mandatului încredinţat, să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională, să pledeze cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de şedinţă ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa dispune în acest sens.

Art.61 Avocatul care acordă asistenţă judiciară, extrajudiciară, specială sau din oficiu nu are dreptul să primească de la cel asistat sau reprezentat o remuneraţie sau alte mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, cu excepţia situaţiei când s-a convenit încheierea unui contract de asistenţă juridică, cu notificarea SAJ.

Art.62 Avocaţii pot să cedeze fracţiuni din onorariu, proporţionale cu activitatea prestată, confraţilor care îi substituie, disputele în acest sens fiind supuse arbitrajului decanului.

Art.63 Referatul privind asistenţa acordată în cauză vizat de organul competent la încetarea de drept a asistenţei din oficiu sau a asistenţei speciale, se va depune la SAJ.

Art.64 Avocaţii desemnaţi din oficiu sunt datori să formuleze şi să depună referate explicative la solicitarea consilierilor coordonatori.

Art.65 Termenul de depunere este de 48 de ore, dacă nu s-a dispus altfel în cazul referatului solicitat de consilierii coordonatori.

Art.66 În situaţii urgente, impuse de asigurarea bunei desfăşurări a actului de justiţie, termenul obligatoriu poate fi redus până la limita a patru ore, iar referatul poate fi înlocuit de lămuriri verbale.

Art.67 Referatul poate fi depus personal sau prin colaboratori, prin orice mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail, curierat rapid, watts-up etc.), apte să asigure primirea referatului în termenul solicitat.

Cap II Răspunderi şi sancţiuni

Art.68 Constituie abatere disciplinară:

 1. a) fapta decanului sau a consilierilor coordonatori săvârşită cu rea-credinţă sau din neglijenţă prin care, în mod repetat, întârzie desemnarea avocaţilor pentru asigurarea asistenţei judiciare şi a avut drept consecinţă amânarea cauzei;
 2. b) refuzul nemotivat de a asigura asistenţa judiciară;
 3. c) neîndeplinirea din neglijenţă a obligaţiei de a notifica S.A.J. şi instanţa competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare;

Art.69 – Constituie abatere disciplinară gravă:

 1. a) neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei de a notifica S.A.J. şi instanţa competentă cu privire la imposibilitatea de prezentare;
 2. b) asigurarea asistenţei judiciare fără desemnarea avocatului prin eliberarea delegaţiei de către S.A.J.;
 3. c) refuzul nemotivat al avocatului de a asigura asistenţa avocaţială pentru care a primit delegatie;

Art.70 (1) Abaterile disciplinare se sesizează, se constată şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii şi ale Statutului, iar consiliul baroului poate dispune, în raport cu gravitatea acestora, suspendarea din S.A.J. până la pronunţarea unei soluţii de către comisia de disciplină a baroului.

(2) Abaterile specifice se sancţionează, în raport cu gravitatea acestora, cu pierderea priorităţii la repartizarea cauzelor pentru o perioadă de una pana la trei luni şi/sau cu suspendarea din evidențele serviciului de asistență judiciară pentru o perioadă de o lună până la şase luni de la data rămânerii definitive a soluţiei de sancţionare, iar in cazul reinscrierii se aplica prevederile articolului 62.

(3) Dacă se constată săvârşirea a doua sau a mai multor abateri de la obligaţiile prevăzute de prezenta lege, suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de la 6 luni până la 3 ani.

Art.71 Este apărat de răspundere avocatul aflat în imposibilitate obiectivă de a-şi îndeplini această obligaţie.

Art.72 Orice avocat va putea înainta sesizările, privind abaterile specifice, consilierilor coordonatori în termen de cel mult cinci zile de la data constatarii sesizării, urmând ca aceasta să fie soluţionată cu celeritate.

Art.73 Soluţia dată sesizării este stabilită de consilierii coordonatori şi de avocatul referent. Soluţia se comunică autorului sesizării, avocatului reclamat şi functionarului  SAJ, care o va avea în vedere la formularea propunerii de repartizare a cauzelor.

Art.74 Avocatul reclamat şi autorul sesizării, pot contesta motivat, în scris, soluţia dispusă de consilierul coordonator, în termen de cinci zile de la comunicare, plângerea urmând a fi soluţionată de decan, pe cale de decizie.

Art.75 Formularea contestaţiei suspendă numai aplicarea sancţiunii specifice, iar decizia decanului este executorie.

Art.76 Aplicarea unei sancţiuni pentru o abatere specifică gravă nu este suspendată de formularea contestaţiei, decât atunci când în cursul procedurii de soluţionare a acesteia se dispune astfel.

Art.77 Sub sancţiunea decăderii, autorul sesizării va sesiza decanul în termen de cinci zile atunci când soluţia nu i-a fost comunicată în termen de treizeci de zile de la data formulării sesizării în forma completată ori precizată.

Art.78 Sancţiunile specifice aplicate avocaţilor din SAJ se notează în dosarul profesional.

Art.79 Abaterile disciplinare şi abaterile disciplinare grave vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor Legii 51/1995, modificată şi completată şi cu ale Statutului profesiei de avocat.

Art.80 Este permisă substituirea avocatului desemnat în cauzele ce fac obiectul reglementării prezentului regulament, doar cu titlu de excepţie, motivata de lipsa obiectivă a avocatului desemnat a presta acest serviciu.

Cap III Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.81 Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/1995, modificată şi completată, cu ale Statutului profesiei de avocat si ale O.G. nr.51/2008 republicata privind ajutorul public judiciar.

Articole corelate

© 2022 Baroul Gorj. Toate drepturile rezervate. | Condiții de utilizare| Politica de cookie| Protecția datelor cu caracter personal| Descarcă sigla Baroului| Creat de Claudiu Groza